2-fluorobenzyl N-(4-methoxybenzoyl)glycinate

2-fluorobenzyl N-(4-methoxybenzoyl)glycinate