1-methylthiochromeno[3,4-d]imidazol-4(1H)-one

1-methylthiochromeno[3,4-d]imidazol-4(1H)-one