N-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-{[1-(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-tetrazol-5-yl]sulfanyl}acetamide

N-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-{[1-(2,4,6-trimethylphenyl)-1H-tetrazol-5-yl]sulfanyl}acetamide