1-(4-fluorophenyl)-4-[(6-methoxynaphthalen-2-yl)sulfonyl]piperazine

1-(4-fluorophenyl)-4-[(6-methoxynaphthalen-2-yl)sulfonyl]piperazine