3-Pyridinecarboxylicacid, 2-[1-[2-[[(3,5-difluorophenyl)amino]carbonyl]hydrazinylidene]ethyl]-

3-Pyridinecarboxylicacid, 2-[1-[2-[[(3,5-difluorophenyl)amino]carbonyl]hydrazinylidene]ethyl]-