5-[(4-methyl-2-nitrophenoxy)methyl]-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)furan-2-carboxamide

5-[(4-methyl-2-nitrophenoxy)methyl]-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)furan-2-carboxamide