1-Methylthio-1-methylamino-2-nitroethylene

1-Methylthio-1-methylamino-2-nitroethylene