1-(2-ethylphenyl)-N-(2-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide

1-(2-ethylphenyl)-N-(2-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide