3-Hydroxyphenyl 3-phenylacrylate

3-Hydroxyphenyl 3-phenylacrylate