1-chloro-2-methyl-4-(4-nitrophenoxy)benzene

1-chloro-2-methyl-4-(4-nitrophenoxy)benzene