N,N'-Dimethylparabanic acid

N,N'-Dimethylparabanic acid