4-(hydroxymethyl)benzenediazonium

4-(hydroxymethyl)benzenediazonium