2-Pentanone, 4-methoxy-4-methyl-, 2-(1,1-dimethylethyl)hydrazone

2-Pentanone, 4-methoxy-4-methyl-, 2-(1,1-dimethylethyl)hydrazone