N-(2-phenoxyphenyl)benzenesulfonamide

N-(2-phenoxyphenyl)benzenesulfonamide