2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-(1-methylethoxy)benzene

2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-(1-methylethoxy)benzene