2-Hydroxyethyl isopropyl maleate

2-Hydroxyethyl isopropyl maleate