ethyl 2-(4-phenyltriazol-1-yl)acetate

ethyl 2-(4-phenyltriazol-1-yl)acetate