5-Ethyl-1-(ethoxymethyl)-6-(phenylselenenyl)uracil

5-Ethyl-1-(ethoxymethyl)-6-(phenylselenenyl)uracil