4-bromo-3,5-dimethyl-1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole

4-bromo-3,5-dimethyl-1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole