N-[(2-ethoxyphenyl)carbamothioyl]cyclopropanecarboxamide

N-[(2-ethoxyphenyl)carbamothioyl]cyclopropanecarboxamide