1,4-benzenedimethanamine, 2,3,5,6-tetramethyl-

1,4-benzenedimethanamine, 2,3,5,6-tetramethyl-