2-Formyl-3,5-dihydroxyphenyl benzoate

2-Formyl-3,5-dihydroxyphenyl benzoate