4-allyl-5-{[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol

4-allyl-5-{[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol