2-(2-Chlorophenyl)-4,5-bis(3-methoxyphenyl)-1H-imidazole

2-(2-Chlorophenyl)-4,5-bis(3-methoxyphenyl)-1H-imidazole