N-cycloheptyl-2-[3-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetamide

N-cycloheptyl-2-[3-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]acetamide