5-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1H-benzo[g]indole-3-carboxylic acid

5-methoxy-1-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1H-benzo[g]indole-3-carboxylic acid