pyroglutamyl-histidyl-glycine

pyroglutamyl-histidyl-glycine