N-[4-(acetylsulfamoyl)phenyl]naphthalene-1-carboxamide

N-[4-(acetylsulfamoyl)phenyl]naphthalene-1-carboxamide