1-[(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]azepane

1-[(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]azepane