N-{4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl}benzamide

N-{4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl}benzamide