1-(2,5-Dichlorophenyl)-3-methyl-4-((o-nitrophenyl)azo)-2-pyrazolin-5-one

1-(2,5-Dichlorophenyl)-3-methyl-4-((o-nitrophenyl)azo)-2-pyrazolin-5-one