2,3-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-3-pyrazolin-5-one

2,3-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-3-pyrazolin-5-one