4-nitro-N-{4-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl}benzamide

4-nitro-N-{4-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl}benzamide