2(1H)-Quinoxalinone, 3-methyl-1-(phenylmethyl)-

2(1H)-Quinoxalinone, 3-methyl-1-(phenylmethyl)-