3-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-phenylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid

3-amino-4-(4-fluorophenyl)-6-phenylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid