methyl 2-methyl-4-phenylquinoline-3-carboxylate

methyl 2-methyl-4-phenylquinoline-3-carboxylate