2-Chloro-3-(phenylsulfonyl)propanenitrile

2-Chloro-3-(phenylsulfonyl)propanenitrile