2-[(4-bromo-3-methylphenyl)sulfonyl]-5-nitropyridine

2-[(4-bromo-3-methylphenyl)sulfonyl]-5-nitropyridine