2-(phenylethynyl)aniline

2-(phenylethynyl)aniline