3-amino-N-(2-ethylphenyl)-4-(methoxymethyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-N-(2-ethylphenyl)-4-(methoxymethyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide