N-(2-fluorophenyl)-4-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide

N-(2-fluorophenyl)-4-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide