2-(4-benzylpiperazino)-N-(3-chloro-4-methylphenyl)acetamide

2-(4-benzylpiperazino)-N-(3-chloro-4-methylphenyl)acetamide