2-[5-(3-Hydroxy-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl]-N-(4-methoxy-phenyl)-acetamide

2-[5-(3-Hydroxy-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl]-N-(4-methoxy-phenyl)-acetamide