5-(4-Chlorobenzylidene)-3-(4-fluorobenzoyl)rhodanine

5-(4-Chlorobenzylidene)-3-(4-fluorobenzoyl)rhodanine