2-(3,5-Dimethyl-phenylimino)-thiazolidin-4-one

2-(3,5-Dimethyl-phenylimino)-thiazolidin-4-one