2-imino-5-(3-thienylmethylene)-1,3-thiazolidin-4-one

2-imino-5-(3-thienylmethylene)-1,3-thiazolidin-4-one