1-ethynyl-4-phenylcyclohexanol

1-ethynyl-4-phenylcyclohexanol