2-phenyl-2-cyclohexen-1-one

2-phenyl-2-cyclohexen-1-one