(Methylidynetris(oxymethylene))trisbenzene

(Methylidynetris(oxymethylene))trisbenzene