5-Chloro-2-(methylsulfonyl)aniline

5-Chloro-2-(methylsulfonyl)aniline